Partners

DHPA

Aannemersbedrijf

 

 

Bedrijfsprofiel Bedrijfsprofiel

De Dutch Heat Pump Association (DHPA) is de brancheorganisatie ter bevordering van toepassing van warmtepompen in de woningbouw en utiliteit. De DHPA is eind 2010 ontstaan door samenvoeging van de Smart Hybrid Foundation en de Stichting Warmtepompen. Als belangrijkste doelstelling heeft de brancheorganisatie bij te willen dragen aan een verduurzaming van de gebouwde omgeving, geheel in lijn met de landelijke doelstellingen ten aanzien van CO2-emissie reductie, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Deelnemers in de DHPA zijn gerenommeerde fabrikanten en importeurs van alle types warmtepompen, te weten grondgebonden (brine/water en water/water), lucht/water en hybride warmtepompen. De DHPA wordt ondersteund c.q. werkt samen met GasTerra, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Wonen, Wijken & Integratie, Ministerie van Economische Zaken, RVO, afd. Energie & Klimaat.
Daarnaast werkt de DHPA nauw samen met andere brancheorganisaties in de installatiebranche, waaronder de VERAC, NVKL, UnetoVNI.

Doelstellingen:

 • Als branche-organisatie het centrale aanspreekpunt te zijn;
 • Bij te dragen aan uniforme regelgeving met betrekking tot normering van product en installatie op landelijk en Europees niveau;
 • Participeren in beleidsbepalende beslissingen van de landelijke en decentrale overheid;
 • Te streven naar onderscheidende energietarieven voor gebruikers van warmtepompen;
 • Afstemming van merk- en concept onafhankelijke promotionele activiteiten door derden;
 • Een hoog kwaliteitsniveau van product, installatie en deelnemers na te streven;

Merk- en conceptonafhankelijke bevordering van toepassing van warmtepompen in de gebouwde omgeving. Voorwaarden scheppend bezig zijn door middel van het optimaal inrichten van;

 • Communicatie;
 • Informatie;
 • Coördinatie;
 • Initiatie;
 • Waarborging prestaties.

De doelstelling van de Dutch Heat Pump Association (DHPA) is het planmatig en structureel bevorderen van toepassing van duurzame energie systemen zowel volledig elektrisch uitgevoerd, als in combinatie met bestaande infrastructuur en bestaande gasgestookte installaties in de woningbouw en utiliteit (Nieuw en bestaand). Met haar activiteiten wenst de DHPA nadrukkelijk bij te dragen aan de landelijke doelstellingen t.a.v. energiebesparing, CO2-emissie reductie en het stimuleren van gebruik van hernieuwbare energie.

Doelstellingen verwezenlijken door:
Ondersteunen en aanjagen van toepassing van de apparatuur in combinatie met bestaande infrastructuur en installaties in de bestaande bouw.

 • Bundeling van het gemeenschappelijke belang van de aanbieders van de techniek;
 • Promotie van de warmtepomp techniek;
 • Nauwe samenwerking met wet- en regelgevende instanties;
 • Normering en aanjagen innovatie van technieken en applicaties;
 • Publicaties initiëren;
 • Beheer website;
 • Communicatie met zuster organisaties in Nederland en in omliggende landen;
 • Ervaringen bestaande en nieuwe toepassingen en systeemontwerpen inventariseren en communiceren;
 • Stimuleren van opleiding en instructie;
 • Demonstratie projecten ondersteunen;
 • Kwaliteitskeur ontwerpen, invoeren en handhaven;
 • Standaard monitoring concepten ontwerpen en invoeren.

De DHPA tracht haar missie en doelstellingen in te vullen door:

 • Als branche-organisatie het centrale aanspreekpunt te zijn;
 • Uniforme regelgeving na te streven met betrekking tot normering van product en installatie;
 • Bij te dragen aan uniforme regelgeving met betrekking tot normering van product en installatie op Europees niveau;
 • Participeren in beleidsbepalende beslissingen van de landelijke en decentrale overheid;
 • Correcte “inschaling” in normering zoals EPN en EPC van warmtepompen;
 • Te streven naar onderscheidende energietarieven voor gebruikers van warmtepompen;
 • Afstemming van merk- en concept onafhankelijke promotionele activiteiten door derden;
 • Een hoog kwaliteitsniveau van product, installatie en deelnemers na te streven;

Het is daarbij de taak van de DHPA  om, in het collectief belang van de leden, de markt voor toepassing van warmtepompen te helpen verder te ontwikkelen. Buiten de samenwerking binnen de brancheorganisatie is het aan iedere deelnemer in het collectief zelf, om zijn eigen positie in deze markt te verwerven.
Ten aanzien van wet- en regelgeving onderhouden de voorzitter, secretaris en bestuur goede contacten met de ‘Haagsche politiek’ en is er regelmatig contact met gelijkgestemde organisaties. Onder andere met de VERAC (Zie ook www.verac.nl) wordt in dit perspectief als zijnde ‘zusterorganisaties’ samen gewerkt.
Daarnaast participeert DHPA ook in de Duurzame Energie Koepel en staat duurzame energie continue op de agenda van regelmatig overleg met AgentschapNL  (Afd. Energie & Klimaat), betreffende Ministeries, Vaste Kamercommissies, netwerkbeheerders en energiebedrijven.

Om de markt voor warmtepompen verder te ontwikkelen moeten diegenen die beslissen over de aanschaf of het voorschrijven van verwarmingssystemen, goed zijn geïnformeerd over de toepassingsmogelijkheden van warmtepompen. Bij de nieuwbouw van woningen beslist de opdrachtgever over het uiteindelijk toe te passen systeem. Dat zijn dus projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Zij worden bij hun besluit in hoge mate beïnvloed door regelgeving, beschikbaar bouw budget, visie vanuit gemeentebesturen en adviseurs. Bij utiliteitsbouw bepaalt evenzeer de opdrachtgever. De invloed van gemeentebestuurders op de uiteindelijke beslissing is wat kleiner en die van adviseurs is wat groter.

Bij een aantal ingewijden heeft de warmtepomp een stevig positief imago, maar een aantal minder succesvolle projecten heeft helaas het product negatieve publiciteit opgeleverd en daarmee bij sommigen het imago “moeilijk”of “eng” bezorgd. Dat geldt zowel bij opdrachtgevers als bij gemeentebesturen. Grondig onderzoek leert, dat indien men warmtepompen vanuit een integrale benadering toepast, men er energetisch en qua comfort zeer succesvol uitstekend presterende systemen kan bouwen.

Voor een goede inzet van warmtepompen is het hebben van de juiste kennis van groot belang. Gestreefd wordt om het noodzakelijk kennisniveau bij partijen in de markt te helpen ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van (thema)bijeenkomsten en congressen evenals in samenwerking met marktpartijen het volgen van cursussen en opleidingen te promoten.

Een warmtepomp op zich mag inmiddels een behoorlijk uitgewerkt en geperfectioneerd product worden genoemd, hoewel het einde van de ontwikkelingen nog niet lijkt bereikt. Vooral qua energetische prestaties. Maar de warmtepomp is veel gevoeliger voor een goed afgestemde samenwerking met de gekozen bron (Grond, water, lucht, ventilatielucht) en afgiftesysteem dan andere producten. Daarom is een installatie met een warmtepomp gevoeliger voor een correct integraal ontwerp en uitvoering dan andere verwarmingsproducten. Vakmanschap bij ontwerp en uitvoering zijn daarom doorslaggevend voor een succesvol project. Daarom is de DHPA betrokken bij de ontwikkeling van de leergang warmtepompen en de daaruit voortvloeiende cursussen.

De DHPA heeft een aantal projectgroepen waarin vanuit de deelnemende bedrijven expertise en mankracht wordt ingebracht. Projectgroepen zijn er onder andere voor:

 • Warmtepompkeur
  Kwaliteitskeur op basis van het EHPA Quality Label.
 • Warmtepompen in Smart Grids
  Samenwerking van DHPA, netwerkbeheerders, energieleveranciers, Ministerie van EZ.
 • Communicatie;
  Samenwerking met alle relevante media, vakbladen, social media en www.warmtepompplein.nl.
 • AmvB Ondergrondse Inrichting;
  Algemene maatregel van Bestuur
 • Contactgroep ISSO publicaties;
  DHPA levert relevante input voor ontwikkeling.

Internationaal
Europese Unie - Brussel:
De activiteiten van de DHPA kennen ook een belangrijke internationale component. In Brussel met name wordt in toenemende mate wet- en regelgeving voorbereid welke later door de lidstaten moet worden over genomen.
De DHPA levert als lid van de European Heat Pump Association (EHPA) in dit proces een belangrijke bijdrage t.a.v. ontwikkeling ven EU breed beleid t.a.v. verduurzaming. Maar ook het aanstaande energielabel voor verwarmingsapparatuur etc.

International Energy Agency – Parijs:
Aan Annex 42 ‘ Heat pumps in Smart Grids’ welke gaat lopen van midden 2013 tot midden 2016, zal ook vanuit Nederland een belangrijke bijdrage worden geleverd. Project management van deze Annex 42 is in handen van BDH uit Harderwijk.

Working Group Thermal Driven Heat Pumps:
Deze werkgroep onder de EHPA zal zich richten op gaswarmtepomp gerelateerde onderwerpen op Europees niveau. Deze werkgroep is momenteel in oprichting en komt voort uit een Nederlands initiatief. Aan deze werkgroep zullen onder andere Gas de Ffarnce (GDF-Suez), British Gas, Robur, Evonik, BDR Thermea, KIWA Gastechnology deel nemen.

Verder lezen
 

Contactinformatie Contactinformatie


Aannemersbedrijf

Bezoekadres
Boerhaavelaan 98
3843 AP Harderwijk

Postadres
Postbus 1189
3840 BD Harderwijk


Nieuws Artikelen, events & downloads

c225
Leergang Warmtepompen

Leergang Warmtepompen

26-01-2011 om 12:00 uur

OTIB heeft de Leergang Warmtepompen ontwikkeld.

Lees verder »

Naar het overzicht »

keyboard_arrow_up